എഴുത്തച്ഛന്‍ മിത്തും യാഥാര്‍ത്ഥ്യം

എഴുത്തച്ഛന്‍ മിത്തും യാഥാര്‍ത്ഥ്യം

150.00

കെ. എൻ. ഗണേശ്

പ്രസക്തി ബുക്സ്
ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്
പ്രത്യേകം തപാൽചാർജുകൾ ഇല്ല

Description

എഴുത്തച്ഛനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രീയ സാഹിത്യകാരൻ. അദ്ദേഹത്തിൻറെ കൃതികളുടെ ഒരു കീഴാളപക്ഷവായനയാണ് ഡെ. കെ. എൻ. ഗണേശ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്കൃതിയേയും, അധികാരഘടനയേയും രാഷ്ട്രീയ പരിണാമത്തേയും ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനം

Reviews

There are no reviews yet.

We accept all major Credit card/Debit Card/Internet Banking