രാഷ്ട്രം, രാഷ്ട്രീയം, രാഷ്ട്ര സംവിധാനം

Sale!
Sale!

രാഷ്ട്രം, രാഷ്ട്രീയം, രാഷ്ട്ര സംവിധാനം

135.00 120.00

ഡോ. ലെജു പി. തോമസ്
ഡോ. ജോര്‍ജ് കെ. അലക്‌സ്‌

ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്‌സ്
തിരുവനന്തപുരം

3 in stock

Description

 

രാഷ്ട്ര വിജ്ഞാന സംബന്ധിയായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അവശ്യം വായിച്ചറിയേണ്ട കൃതി. ഉള്ളടക്കം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം, പരിണാമം,, ഭരണകൂട രൂപങ്ങള്‍, രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍, സംവിധാനങ്ങള്‍, ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

We accept all major Credit card/Debit Card/Internet Banking