ജൈവചോരണം

ജൈവചോരണം

170.00

വന്ദനശിവ
പ്രസക്തി ബുക്‌സ്
പത്തനംതിട്ട വില 170 രൂപ

Description

പ്രാണന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും ജ്ഞാനപരവും സാങ്കേതികവുമായ പലേ അടരുകളേയും ലാഭത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയുടേതുമായ ശാസ്ത്രബോധവും നിയമബോധവും കൊണ്ട് മാറ്റിപ്പണിയുന്നതിനെ വിശദമാക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ജൈവചോരണം എന്ന പുസ്തകം നിർവഹിക്കുന്നത്.

Reviews

There are no reviews yet.

We accept all major Credit card/Debit Card/Internet Banking