അവകാശങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ

അവകാശങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ

80.00

അവകാശങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ
പ്രസാധകർ
ബുക്ക്മാനിയർ

Description

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്ർവകാലാശലയുടെ ബി. എ. പൊളിറ്റിക്കൽസയൻസ് പേപ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയത്. സെമസ്റ്റർ 2 ഉം 4 ഉം വിദ്യാര്ർത്ഥികൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകം.

ഉള്ളടക്കം
1 മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ:
നിർവചനങ്ങൾ, സമീപനങ്ങൾ 5
1.1 നിർവചനം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 പ്രകൃത്യാവകാശങ്ങൾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 പ്രകൃത്യാവകാശങ്ങളുെട ഉത്പത്തി . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 മനുഷ്യാവകാശ ദർശനങ്ങൾ മതങ്ങളിലൂെട . . . . . . . . . . . 7
1.4.1 ഹിന്ദുമതം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.2 യഹൂദമതം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4.3 ബുദ്ധമതം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5 ഇംഗ്ളണ്ടിെല പൗരാവകാശ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ . . . . . . . . . . . 8
1.6 ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.7 അേമരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം . . . . . . . . . . . . . . 11
1.8 മനുഷ്യാവകാശ സമീപനങ്ങൾ . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.9 ലിബറൽ സമീപനം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.10 സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമീപനം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.11 മൂന്നാം ലോക വീക്ഷണം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.12 മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ വിഭജനം . . . . . . . . . . . . . . . 15
2 അന്തർേദശിയ മനുഷ്യാവകാശ ഉടമ്പടികൾ 16
2.1 ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2 അന്തർേദശീയ രാഷ്ട്രീയ പൗരാവകാശഉടമ്പടി . . . . . . . . . . 18
2.2.1 മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിറ്റി . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.2 ഓപ്ഷണൽ പ്രോട്ടാേക്കാളുകൾ . . . . . . . . . . 23
2.3 അന്തർേദശീയ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാംാരിക ഉടമ്പടി . . 23
2.4 മനുഷ്യാവകാശ പത്രിക (Bill of Human Rights) . . . . . . . . 25
2.5 വികസനത്തിനുള്ള മനുഷ്യാവകാശഖ്യാപനം (1986 ) . . . . . . 26
2.6 സ്ത്രീകളും മനുഷ്യാവകാശവും . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.6.1 സ്ത്രീ സമത്വവാദ സ്ഥാനങ്ങൾ . . . . . . . . . . . 27
2.6.2 ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ്സെൻറിമെൻറ്സ് . . . . . . . . 30
2.6.3 ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും സ്ത്രീ പുരഷ തുല്യതയും . . . . 31
2.6.4 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയും . . . 32
2.6.5 ഗാർഹിക പീഡന നിേരാധന നിയമം . . . . . . . . 33
2.7 കുട്ടികളുെട അവകാശങ്ങൾ . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.7.1 ജനീവാ പ്രഖ്യാപനം . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.7.2 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളും . 35
2.7.3 വിയന്ന പ്രഖ്യാപനം , 1993 . . . . . . . . . . . . . 36
3 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും 37
3.1 ഭരണഘടനയുെട ആമുഖം . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2 മൗലിക അവകാശങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും . . . . . . . 38
3.3 നിയമപരമായ പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3.1 േഹബിയസ് േകാർപ്പസ് . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3.2 മാൻഡമസ് . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3.3 ോഹിബിഷൻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3.4 െസർേഷ്യാററി . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3.5 േക്വാ വാറൻേറാ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.4 നിർേദശക തത്വങ്ങൾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.5 മൗലിക കടമകൾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.6 െപാതു താര്യ ഹർജികൾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.7 േദശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ . . . . . . . . . . . . . . 45
3.8 സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ . . . . . . . . . . . . . 46
3.9 വിവരാവകാശ നിയമം . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.10 പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം . . . . . . . . . . . . . . . 48
4 മനുഷ്യാവകാശ സ്ഥാനങ്ങൾ 49
4.1 ആംനസ്റ്റി ഇൻറർനാഷണൽ . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2 ഹമൻ ൈററ്റ്സ് വാച്ച് . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.3 പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ േഫാർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് (PUCL) . . . . 51
4.4 ദളിതരും മനുഷ്യാവകാശവും . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.4.1 അതിമ നിേരാധന നിയമം-1989 . . . . . . . . 53
4.4.2 േഭാപ്പാൽ ഖ്യാപനം . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5 മനുഷ്യാവകാശത്തിെനതിെരയുള്ള െവവിളികൾ 55
5.1 ഭരണകൂടവും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.2 ഭീകര വിരുദ്ധനിയമങ്ങൾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Reviews

There are no reviews yet.

We accept all major Credit card/Debit Card/Internet Banking